REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU i Instagramie Z DNIA 9 maja 2023 roku
#byćmamą z giftbajery.pl


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na Facebooku i Instagramie(zwanego dalej “Konkursem”), jest
Sklep Internetowy Giftbajery.pl , z siedzibą w Braciszewo 2 , 62-200 Gniezno (zwany dalej
„Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka,
Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Instagram
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/giftbajerypl oraz
https://www.instagram.com/giftbajery.pl/ (zwanymi dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, konsumenci w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych,
będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które
zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebooka;
6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;

7. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano po jednej nagrodzie – dla 4 osób wyłonionych w sposób wskazany
w §6.
2. Nagrodą jest „Koszyk z okazji Dnia Matki” ze specjalną grawerowaną tabliczką +
niespodzianka
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na
portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/giftbajerypl oraz
https://www.instagram.com/giftbajery.pl/
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje i m ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na
portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/giftbajerypl oraz https://www.instagram.com/giftbajery.pl/
2. Konkurs trwa od dnia 9 maja 2023 roku godz. 12 do 15 maja 2023 roku godz. 15.00
 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: zrobienie zdjęcia, napisanie tekstu, nagranie wideo i
udostępnienie pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu
Fundatora (profil Facebook oraz Instagram giftbajery.pl).
Praca konkursowa ma być odpowiedzią temat: “#byćmamą”.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/giftbajerypl oraz Instagramie
https://www.instagram.com/giftbajery.pl/
§  6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Facebook lub Instagram
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności
wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 4 zwycięzców (2 z konkursu na Facebook’u
i 2 z konkursu na Instagramie)
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od
momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na stronie https://www.facebook.com/giftbajerypl
https://www.instagram.com/giftbajery.pl/
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24
godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u –
https://www.facebook.com/giftbajerypl oraz https://www.instagram.com/giftbajery.pl/
wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
1. imię i nazwisko
2. adres korespondencyjny
3. numer telefonu
4. adres mailowy
5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt.
6, 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych
powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako na adres wskazany przez Uczestnika.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z
usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka czy
Instagrama, w
szczególności uczestników, którzy:
1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej,
jak i graficznej);

1. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
1. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób
trzecich;
1. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
2. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka czy Instagrama.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób
praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w
inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz
danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
1. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2023 r. i obowiązuje do 15 maja 2023
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Scroll to Top